info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Informe pericial, una eina de defensa

En aquest post volem explicar-vos la importància d’un peritatge o informe pericial en qualsevol procés judicial relacionat amb un bé immoble o un element constructiu.


Què és un peritatge o informe pericial?

Bàsicament, un peritatge o informe pericial és un informe tècnic, subscrit per un especialista en la matèria objecte d’estudi, que té com a finalitat principal identificar possibles deficiències o danys i analitzar la causa que els origina.

A AR arquitectura legal som especialistes en l’elaboració d’informes pericials per a l’àmbit de la construcció. Per això, en aquest post tractarem tot allò que considerem rellevant a l’hora de realitzar un peritatge que tingui per objecte analitzar un bé immoble o un element constructiu.


Quan podem necessitar un informe pericial?

Un peritatge pot ser de gran utilitat en el procés de reclamació per danys o defectes relacionats amb una construcció o edificació. Per la nostra experiència alguns dels supòsits més freqüents són els següents:

Problemes en el procés de reforma:

És habitual que durant el procés de reforma apareguin imprevistos que comportin despeses extraordinàries, es produeixin incidències que retardin el lliurament o floreixin desavinences entre les parts relatives a la coordinació, els acabats o la forma de treball. En general, es tracta de problemes que ja tenim assumit que poden succeir.

La problemàtica es genera quan aquestes incidències transcendeixen el que és usual i la seva solució no s’aconsegueix per vies normals. Això ocorre, entre altres casos, quan es produeix un abandonament d’obra; quan els treballs executats no s’ajusten al contractat; quan l’obra lliurada presenta vicis o defectes; quan la reforma incompleix el que es preveu en contracte; o quan existeixen discrepàncies associades als conceptes o mesuraments facturats.

Accidents en la via pública:

En aquest apartat fem referència aquells accidents que es produeixen en la via pública a resultes d’ensopegades o caigudes causades per defectes existents en els elements constructius que conformen les vies públiques.

Danys procedents d’elements comuns:

Una altra problemàtica habitual és la que succeeix en finques en règim de propietat horitzontal, on existeix una comunitat de propietaris composta d’elements privatius i comuns. En aquests casos, el conflicte es genera quan vicis o defectes que tenen origen en elements comuns de la finca causen danys en elements privatius de la mateixa o viceversa.

Vicis ocults en compravendes:

Després de la transmissió d’un immoble, la part compradora pot identificar falta de conformitat en algun element o instal·lació. Es tracta d’incidències que no són evidents ni conegudes en el moment de la compravenda i l’existència de la qual pot afectar l’ús o el preu de compra.

Danys materials després del lloguer d’un immoble:

Després del lliurament de claus d’un immoble que ha estat arrendat, l‘estat del mateix i la fiança dipositada en el moment de la formalització del contracte poden ser objecte de controvèrsia entre les parts implicades. A tall d’exemple, d’una banda pot ser que l’arrendador consideri que l’import abonat en concepte de fiança és insuficient per a reparar els defectes existents en l’immoble deguts a un mal ús per part de l’arrendatari. D’altra banda, pot ser que l’arrendador imputi defectes provocats per la deterioració pròpia de l’immoble a l’arrendatari i aquest no pugui recuperar la seva fiança.


Com s’elabora un informe pericial?

En els supòsits anteriors l’informe pericial és l’eina òptima per a constatar una realitat concreta amb la finalitat de sustentar la nostra reclamació. Bàsicament el peritatge ens permet objectivar la naturalesa i l’abast dels defectes a reclamar, la causa que els origina i el cost de reparació d’aquests.

La metodologia a utilitzar dependrà estrictament de la finalitat de l’informe pericial i la naturalesa de les deficiències a tractar. Per norma general, en els supòsits més freqüents és suficient amb una inspecció de tipus organolèptic i anàlisi documental. Però en altres casos el treball del perit pot requerir la intervenció d’altres tècnics o especialistes i la realització de proves complementàries in situ o en laboratori, com a cales, endoscòpies, anàlisis químiques i geotècniques…


Quins són els nostres consells?

Els nostres consells per a un millor resultat en cas de ser necessària una reclamació es basen a deixar constància gràfica i escrita de tot el procés en el qual estigui vinculat un immoble. Encara que a vegades pot resultar redundant, aquesta pràctica permet sustentar la defensa jurídica en cas de reclamació, i, al mateix temps, també permet que el perit pugui constatar o analitzar determinades realitats físiques. A continuació fem una relació d’alguns consells que poden ser útils.

Contractes i pressupostos detallats:

És essencial que tant els contractes de compravenda o lloguer com els contractes d’obres o pressupostos de reforma siguin el més detallats possible. En el cas de contractes d’arrendament o compravenda és convenient detallar escrupolosament les condicions d’ús i, sobretot, les característiques de l’immoble. Mentre que en els processos de reforma és aconsellable concretar rigorosament els treballs a executar –amidaments, materials, qualitats, preu…- i les condicions associades –garanties, terminis de lliurament…- en el pressupost o contracte d’obra.

Fer fotografies de tot:

És de vital importància deixar constància gràfica en tot moment de l’estat de l’immoble. En reformes és convenient fotografiar tot el procés; en el cas de danys produïts per tercers és important prendre imatges de l’evolució dels danys; en accidents produïts en la via pública és vital fer fotos del moment dels fets; i, finalment, en compravendes i lloguers és fonamental disposar d’un reportatge fotogràfic complet de l’immoble en el moment del lliurament. Això permet que un tercer pugui constatar l’estat d’un immoble en un moment concret.

Conservar tota la documentació:

Conservar tota la documentació relativa a l’immoble i les intervencions que es duguin a terme en aquest, com ara memòries de qualitats, plans, projectes, llicències, parts d’intervenció, factures, garanties… Això permetrà disposar de major coneixement dels antecedents d’aquest.

Assessorament previ:

Finalment, i no per això menys important, és crucial l’assessorament amb un especialista abans de prendre qualsevol decisió. L’assessorament ha de ser amb un especialista que no desvinculat a l’operació de reforma, compravenda o lloguer, ja que això permetrà una anàlisi més objectiva.


Com podem ajudar-te?

A AR arquitectura legal estem especialitzats en l’elaboració d’informes pericials, si necessites assessorament o vols elaborar un peritatge no dubtis en contactar amb nosaltres.

Per a més informació no dubtis en contactar amb nosaltres, trucant o enviant un mail a info@ararquitecturalegal.com explicant el què necessites i indicant l’adreça de l’immoble.

error: Contenido protegido !!