info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Afectació urbanística: ¿Què em suposa?

En aquest nou post us expliquem en què consisteix una “afectació urbanística”, i el que això comporta. En concret, ens centrem en les afectacions de vial, molt comunes a la ciutat de Barcelona.

Imatge de l’article de La Vanguardia: La fosilización de las afectaciones de vial, una lacra para el urbanismo de Barcelona.

Després d’uns mesos sense publicar cap post, tornem amb un tema d’actualitat, “les afectacions de vial”. Aquesta idea va sorgir arran d’un article publicat en La Vanguardia en el qual s’exposava aquesta problemàtica, que afecta a més de 5000 immobles a Barcelona. A AR arquitectura legal ens hem volgut fer ressò, ja que si estàs interessat en comprar o vendre un immoble “afectat” això pot interessar-te.

Planejament urbanístic

La planificació urbanística del territori barceloní queda definida per un planejament de rang general, el Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976 i més conegut com PGM-76. El qual defineix el model d’implantació de la ciutat i estableix les directrius normatives per al seu desenvolupament. Per això, és denominat instrument d’ “ordenació” urbanística, ja que posa “ordre”, en aquest cas, a tot el territori integrat per l’actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), mitjançant la classificació i qualificació del sòl.

  • La classificació del sòl, consisteix a catalogar tot el territori en urbà, urbanitzable o no urbanitzable.
  • La qualificació del sòl, determina aspectes més concrets com el seu ús, els nivells d’intensitat, les característiques formals i volumètriques de l’edificació. A més, estableix, entre altres paràmetres, el tipus d’ordenació que ha de complir l’edificació (alineada a vial o aïllada).

¿Què és una afectació de vial?

Imatge del planejament urbanístic PGM-76.

Abans d’explicar què és una “afectació de vial”, és clau definir el concepte d’ “afectació urbanística”. Aquesta es produeix quan, amb l’aplicació d’un nou instrument de planejament, alguns edificis preexistents deixen de complir els requisits exigits per aquest. Quedant la finca “afectada” subjecta al fet que en un futur més o menys immediat s’hagi d’adaptar a les exigències del planejament.

Una “afectació de vial” és un tipus d’afectació urbanística, determinada pel planejament d’ordenació, en aquest cas el PGM-76, en el qual es proposa la creació de nous vials i l’eixamplament i modificació d’alguns existents. El PGM-76 va ser concebut fa més de 40 anys,amb la finalitat de facilitar l’accés al trànsit rodat i unir els diferents teixits que conformen la ciutat comtal. Per a això, es van incloure i ampliar les afectacions prexistentes, endemés de crear de noves, quedant milers de finques afectades.

¿Què suposa estar “afectat“?

Tal com s’exposa en el referit article, en la majoria dels casos, les afectacions de vial han quedat obsoletes o inviables. A causa de les necessitats canviants de la trama urbana i a la protecció per part de Patrimoni d’algunes de les finques afectades. Únicament en els supòsits en què l’edifici afectat es fos declarat ruïnós o fos derruït per a la creació d’un nou. Llavors sí que es portaria a l’alineació de vial prevista en el PGM-76.

A efectes pràctics, les implicacions que comporta ser una finca afectada són dues. D’una banda, les limitacions en les intervencions de reforma o rehabilitació, i per l’altra, l’impacte negatiu en el valor de l’immoble. Referent a les intervencions, en un immoble que estigui situat en una finca afectada per una alineació de vial queda totalment prohibit el canvi d’ús i les intervencions que suposin un augment de la volumetria o de la seva superfície. Les intervencions permeses es limiten a aquelles necessàries per a la conservació i ornamentació de l’immoble. Per l’altra, la depreciació del valor de l’immoble a causa de la incertesa d’una materialització futura de l’afectació.

¿En qué podemos ayudarte?

A AR arquitectura legal realitzem Dictàmens Urbanístics per a immobles amb algun tipus d’afectació urbanística, com és el cas de les alienacions de vial. Es tracta d’un dictamen, en lloc d’un informe, ja que més enllà d’exposar i identificar la problemàtica, un tècnic competent en la matèria emet una opinió sobre la mateixa. D’aquesta forma, tant el propietari com el futur comprador, disposen d’un document subscrit per un tècnic, en el qual es descriu en què consisteix la temuda “afectació urbanística” en qüestió i s’emet una valoració tècnica al respecte. Per poder emetre aquest dictamen, prèviament es sol·licita el pertinent Informe Urbanístic a l’Ajuntament, es realitza una anàlisi de la situació urbanística de l’immoble, la identificació del tipus d’afectació i un estudi de la seva viabilitat i repercussions a efectes pràctics.

Per a més informació no dubtis a contactar-nos.

error: Contenido protegido !!