info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

No estàs content amb la teva reforma? Un peritatge pot ser la solució.


Els materials o qualitats no són els acordats, hi ha treballs pressupostats que no han estat realitzats, existeixen partides incompletes, els acabats presenten desperfectes… aquests són alguns dels molts “problemes” als quals ens enfrontem quan reformem la nostra casa. En aquest últim post de l’any, et donem les claus per a evitar-los, o si ja és tard, per donar-los solució.


Prevenir millor que curar

En aquesta primera part, ens centrarem en allò que hem de tenir en compte ABANS de començar una obra, ja que com bé diu el refrany, SEMPRE és millor prevenir que curar. Encara que, per experiència, advocats i perits sabem que els passos previs a l’inici de la reforma són de vital importància per a evitar o minimitzar els possibles problemes futurs, són moltes les ocasions en què bé per la confiança en la persona o empresa que farà els treballs o per les presses a començar, deixem de costat aquestes fases prèvies.

1/ Pressupost detallat, amb data i firmat

És força comú que quan volem reformar alguna part del nostre habitatge, com la cuina o el bany, ens adrecem al paleta recomanat per un amic o conegut i acabem tancant un acord de paraula. Doncs bé, encara que la confiança és important molt més ho és el resultat. Per això, és IMPRESCINDIBLE que abans de començar, totes dues parts signin un document a mode de contracte, en el qual constin per escrit els treballs a realitzar i les condicions en què es duran a terme.

Aquest document no cal que sigui un contracte molt sofisticat, un simple pressupost és més que suficient. El determinant és que en ell es detallin amb el màxim rigor possible els treballs de reforma que s’han acordat i les condicions en què aquests seran realitzats. En altres paraules, quanta més informació millor.

Referent als treballs a realitzar caldrà definir, entre altres aspectes, el preu, la metodologia, la zona d’actuació, les qualitats, marques i models de materials, complements o mobiliari… Referent a les condicions, com a mínims, serà necessari determinar els terminis de lliurament i la forma de pagament.

Finalment, serà necessari que el document tingui data i estigui signat per les parts, promotor i contractista, ambdues degudament identificades.

2/ Modificacions i incidències

En la línia del que comentàvem anteriorment, durant el transcurs dels treballs també és convenient recollir en algun tipus de document tot allò que vagi succeint. Qualsevol canvi o imprevist ha de constar per escrit.
La forma més comuna de fer un seguiment és mitjançant actes periòdiques en les quals es vagi recollint l’evolució dels treballs. Aquestes actes han d’estar datades i signades per les parts, i en elles ha d’incloure’s, com a mínim, les modificacions acordades respecte al pressupost inicial, les incidències esdevingudes i les decisions preses per a solucionar-les.

Aquesta fase és crucial, sobretot quan les coses comencen a torçar-se, ja que és una manera de deixar constància de la cronologia dels fets i l’actuació de les parts sobre aquest tema.

3/ Permisos i fiscalitat

Encara que en les recomanacions que fem en aquest post no parlem de permisos, impostos ni taxes, volem recordar que són obligacions implícites que les parts hauran d’assumir. Tot i això, són aspectes que no influeixen en l’anteriorment exposat. En altres paraules, el fet que demanem els permisos municipals i paguem les taxes i impostos pertinents, no evita que igualment hàgim de dur a terme l’anteriorment exposat.

Solució enfront els problemes

Fins ara, hem estat parlant d’allò que hem de fer abans i durant els treballs de reforma. Però si la reforma ja ha finalitzat o ha estat abandonada i estàs disconforme amb el resultat, la teva solució passa pel següent:

1/ Peritatge

En primer lloc, i abans d’esmenar les deficiències existents o finalitzar els treballs pendents, cal elaborar un Peritatge. Un informe pericial o peritatge no és més que un document subscrit per un tècnic especialitzat en la matèria, en aquest cas per un arquitecte o arquitecte tècnic, en el qual s’estudia el procés de reformadut a terme amb la finalitat d’identificar deficiències, determinar la seva causa i valorar econòmicament la seva reparació.

D’aquesta forma, amb un informe pericial queda constància de l’estat que presenta l’obra, es posen de manifest les deficiències existents, s’identifica el factor causant de les mateixes i es determina el cost que té la seva esmena.

2/ Advocat/mediador

Paral·lelament a l’elaboració del peritatge caldrà sol·licitar assistència jurídica, perquè un mediador o un advocat especialitzats en la matèria, duguin a terme les accions pertinents per a reclamar l’esmena de les incidències reflectides en el peritatge.

A AR arquitectura legal estem especialitzats en elaborar peritatges, el nostre servei consisteix en inspeccionar tècnicament l’immoble objecte de reforma amb la finalitat de realitzar una diagnosi de l’estat que presenta i dur a terme comprovacions vàries com amidaments, fotografies…; paral·lelament, s’analitza la documentació existent; i finalment s’elabora l’informe atenint a les indicacions de l’assessor jurídic.

error: Contenido protegido !!