info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Què és la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici?

Heu rebut una carta de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informant-vos de la necessitat de realitzar la inspecció tècnica de l’edifici? Sí és així, aquí us expliquem en què consisteix i quin és el procediment a seguir un cop sou informats.

1/ Per què l’Agència de l’Habitatge de Catalunya està enviant cartes informant de la necessitat de realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)?

Doncs bé, la Generalitat de Catalunya ha engegat una campanya per informar a tots propietaris d’edificis d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat de l’obligatorietat de passar la ITE.

Això no vol dir que tots els edificis de més de 45 anys hagin rebut la circular, ja que tenint en compte que es tracta d’una campanya que afecta a milers d’immobles, l’enviament dels avisos s’està fent de forma esglaonada per tal de que l’Agència de l’Habitatge pugui gestionar adequadament les consultes de la ciutadania.

Si heu rebut la carta d’avís, és que el termini per fer la ITE ja ha finalitzat, per tant, és aconsellable que la feu al més aviat possible i la presenteu a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja que actualment esteu exposats a una sanció. No obstant, els propietaris d’edificis d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat que no hagueu rebut la carta, no heu d’esperar a rebre l’avís per realitzar la ITE, i ja la podeu encomanar.

D’altra banda, si rebeu la carta, però la ITE ja ha estat realitzada i presentada a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sol·licitant el pertinent Certificat d’Aptitud, però encara no heu rebut resposta, podeu adreçar-vos a la bústia de contacte que trobareu a qualsevol web de la Generalitat de Catalunya.

2/ Quina és la finalitat de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)?

La finalitat de la ITE és determinar l’estat de l’edifici i orientar als propietaris en les actuacions que cal realitzar per tal de complir el deure de conservació i manteniment.

En resum, podríem dir que la ITE és l’equivalent a la ITV (Inspecció Tècnica dels Vehicles), ja que no deixa de ser un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

3/ Quins edificis han de passar la ITE?

La ITE l’han de passar tots aquells edificis on existeixi l’ús habitatge, ja siguin edificis unifamiliars o plurifamiliars, que compleixin qualsevol dels supòsits següents:

 • Edificis que tinguin 45 anys d’antiguitat. (hagin o no rebut l’avís de la Generalitat de Catalunya)
 • Edificis als que la ITE els hi sigui requerida per programes o ordenances locals.
 • Edificis que vulguin acollir-se a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

4/ És obligatori passar la ITE? Hi ha excepcions?

La ITE és obligatòria per tots els supòsits descrits anteriorment. No obstant, estaran exempts de passar la ITE tots aquells edificis que:

 • Tinguin iniciat un expedient de declaració de ruïna.
 • Quan es tracti d’un edifici unifamiliar amb cèdula d’habitabilitat vigent, el qual no haurà de passar la ITE fins que aquesta caduqui.
 • Quan s’hagin dut a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació, el termini d’antiguitat de 45 anys s’iniciarà a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que consti en el certificat final d’obra i habitabilitat.

5/ Com es pot determinar l’antiguitat d’un edifici?

Es determina d’acord amb l’any de construcció que consta al Cadastre. En el cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos en dret (certificat de final d’obra o certificat de primera ocupació són els documents més habituals que es poden aconseguir dels arxius municipals per certificar la data de construcció).

6/ Qui és el responsable d’encarregar la ITE? Qui n’ha d’assumir el cost?

Els propietaris o les comunitats de propietaris són els que tenen la obligació legal de que l’edifici passi la ITE. I tant les persones propietàries com els ocupants, tenen el deure de facilitar l’accés del tècnic a l’interior dels habitatges i altres entitats de l’edificació en el moment de la inspecció.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec dels propietaris de l’edifici. En cas que els propietaris no puguin assumir-lo, les administracions públiques poden subvencionar el cost de la ITE si demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació corresponents i els són atorgats. La manca de recursos no eximeix la propietat de l’obligació de fer la ITE.

7/ Què passa si no faig la ITE?

L’incompliment de l’obligació de realitzar la ITE, en els supòsits en què sigui exigible, es considera una infracció greu segons disposa la Llei del dret a l’habitatge, i pot comportar sancions que van des dels 9.000 fins als 90.000 euros. Aquestes poden ser especialment elevades en el cas que a causa d’una deficiència en l’edifici es produís un incident que afectés a béns o persones.

Tot i així, la carta que envia l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, no és la notificació de cap procediment sancionador, sinó que és un advertiment de les conseqüències que pot tenir no fer la inspecció tècnica d’edificis,.

8/ En què consisteix la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)?

Es tracta d’una inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent amb l’objectiu de determinar l’estat de l’edifici, i identificar i qualificar possibles deficiències existents, que es classificaran en lleus, importants, greus o molt greus. Per fer-ho possible, el tècnic haurà d’examinar les zones comunes de l’edifici i les zones privatives que donen accés a aquestes zones comunes. Aquesta inspecció no tindrà per objecte detectar vicis ocults.

9/ Què és l’informe de la Inspecció Tècnica dels Edificis?

Es tracta d’un document normalitzat, subscrit pel mateix tècnic que ha realitzat la inspecció de l’edifici, en el qual es recull tota la informació recaptada en el reconeixement. És a dir, es descriuen les característiques generals de l’edifici, es fa constar el seu estat de conservació i es descriuen i qualifiquen les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici.

10/ Quins són els tècnics competents per fer la inspecció i emetre l’informe?

Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació, i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació.

11/ Quines obligacions té la propietat una vegada ja ha rebut l’informe?

Un cop el tècnic us hagi entregat l’informe de la ITE, haureu de:

 1. Presentar l’informe de la ITE davant de lAgència de l’Habitatge de Catalunya a fi de sol·licitar el Certificat d’Aptitud corresponent, en un termini màxim de 4 mesos a partir de la data de tancament de l’informe tècnic. En cas que no es presenti l’informe d’inspecció tècnica dins d’aquest termini, l’Agència de l’Habitatge emetrà una resolució d’inadmissió de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud.
 2. Executar de manera immediata i urgent l’adopció de les possibles mesures cautelars requerides en l’informe en el supòsit que aquestes no s’hagin executat anteriorment.
 3. Aprovar un programa de rehabilitació quan s’hagin detectat deficiències que requereixin la supervisió per part de professionals tècnics competents i constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de les obres previstes en el programa i executar les obres de rehabilitació necessàries.
 4. Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació acreditativa de l’elaboració, la presentació de l’informe i l’aprovació del programa de rehabilitació i el seu compliment.

12/ Com s’aconsegueix el Certificat d’Aptitud?

Quan l’Agència de l’Habitatge de Catalunya rep l’informe de la ITE i la sol·licitud del Certificat d’Aptitud, revisa la documentació, i emet el pertinent Certificat d’Aptitud de l’edifici. La notificació del qual s’envia mitjançant correu certificat a l’adreça que s’indiqui a la sol·licitud.

En el Certificat d’Aptitud s’indica la resolució obtinguda i la seva vigència, en funció de les eficiències identificades en l’informe de la ITE. De manera que abans que finalitzar el període de vigència l’edifici haurà de passar una nova ITE.

A continuació es mostren els diferents tipus de resolució del Certificat d’Aptitud, segons les deficiències que constin a l’informe.

Tipus de deficiències

Tipus de resolucions

Vigència

Sense deficiències Apte sense deficiències 10 anys
Amb deficiències lleus Apte amb deficiències lleus 10 anys
Amb deficiències importants Apte provisional 6 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i
amb mesures cautelars degudament executades
Apte cautelarment 3 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i
sense mesures cautelars degudament executades
Resolució denegatòria de l’aptitud

 

Servei d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

A AR arquitectura legal realitzem la Inspecció Tècnica de l’Edifici tant d’edificacions unifamiliars com plurifamiliars. El nostre servei inclou:

 • Visita d’inspecció visual a l’immoble

Un tècnic qualificat examinarà les zones comunes de l’edifici (cobertes, terrats, balconades, patis, escala…) para això haurà de tenir accés a aquestes zones i a les diferents entitats privatives de l’immoble (habitatges, locals, magatzems…) amb la finalitat de poder examinar degudament la totalitat dels elements comuns de l’edifici.

 • Redacció de l’informe de la ITE

Un tècnic qualificat realitzarà l’informe de la ITE mitjançant l’aplicatiu web de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • Visat i idoneïtat tècnica de l’informe de la ITE

L’informe de la ITE serà visat i validat amb la idoneïtat tècnica en el pertinent col·legi professional, amb la finalitat de donar compliment als requeriments de la normativa vigent.

 • Lliurament de l’informe de la ITE i sol·licitud del Certificat d’Aptitud

El tècnic que hagi realitzat la ITE, tramitarà, en representació a la propietat, el lliurament de l’informe de la ITE a la Agència de l’Habitatge de Catalunya, conjuntament amb la sol·licitud del Certificat d’Aptitud.

Es tracta d’un servei integral, ja que ens encarreguem tant de la part tècnica i com de la tramitació. D’aquesta forma fem que els propietaris o la comunitat de propietaris no hagin de preocupar-se per la tramitació amb l’administració ni pels terminis de lliurament, ja que el mateix tècnic que realitzi la ITE serà l’encarregat de realitzar tot el tràmit al complet.

El seu preu a partir de 485,00 euros més IVA.

Si teniu algun dubte sobre aquest tema o estàs interessat, no dubteu en contactar-nos, enviem pressupost sense compromís!

error: Contenido protegido !!