info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Quines solucions té l’aluminosi?

En aquest nou post, us ensenyem quines solucions podem aplicar davant un cas de biguetes afectades per l’aluminosi. Primerament, és important tenir present que la proposta de reparació a executar, dependrà de dos factors, l’abast i la gravetat de les lesions.

Per exemple, quan l’aluminosi sigui generalitzada i estigui tan avançada que el comportament estructural de l’edifici estigui a punt de col·lapsar, molt probablement no existeixi més solució que l’enderroc de la pròpia edificació. Mentre que en la resta de casos, podrem optar diferents solucions depenen dels condicionants existents.

Prèviament a definir quina serà la solució més adequada, el tècnic haurà de valorar la necessitat o no d’adoptar mesures cautelars, amb la finalitat de poder garantir la seguretat de les persones i/o béns. Aquestes mesures solen consistir en l’apuntalament de les biguetes, el desallotjament de part de l’immoble, el tall de les instal·lacions de subministrament d’aigua, gas…

Un cop assegurades les condicions de seguretat, és el moment de procedir a elaborar la proposta de reparació. Les solucions que veurem a continuació s’agrupen en tres tipus: manteniment, reforç i substitució.

1. Manteniment

Aquesta solució és apte en casos en què es té constància de que las biguetes contenen ciment aluminós, però no presentem lesions que comprometin el comportament estructural de l’edifici.

La solució consisteix en evitar els factors de risc que afavoreixen el desenvolupament de l’aluminosi, com són la humitat i la temperatura (tal com vam comentar en el post anterior). Actuant per tant, sobre els mecanismes de ventilació, els elements constructius que impermeabilitzen i aïllen tèrmicament l’interior de l’edifici i les instal·lacions que canalitzen el subministrament i l’evacuació de l’aigua.

En aquests casos serà necessari elaborar un estudi tècnic previ. Per estudiar quins elements comprometen les condicions higromètriques, i proposar diferents mesures de millora al respecte. Endemés de definir les condicions d’ús idònies perquè l’estructura de l’edifici es trobi en condicions de seguretat.

És important destacar que les condicions d’ús de l’immoble també son rellevants. Ja que les càrregues a les que es troba sotmès el forjat afectat també poden influir de forma directa en el desenvolupament del procés patològic. En aquests casos hem d’evitar concentrar pes en punts localitzats, i afavorir la seva distribució de forma homogènia.

Aquesta solució implica que la resta de la vida útil de l’edifici es dugui a terme un manteniment. Basat en inspeccions tècniques periòdiques, per a comprovar l’efectivitat de les mesures de millora, verificar l’estat de l’estructura i determinar la necessitat, o no, de noves mesures.

2. Reforç

En els casos en que la bigueta hagi sofert una important pèrdua de la seva capacitat portant, la solució idònia passa per reforçar-la. Col·locant una làmina d’acer o de fibra de carboni a l’ala inferior de la bigueta, just a sota de l’armadura, recuperant la seva resistència mecànica. Aquesta làmina és fixada amb morter de resines, el qual millora la seva protecció en front la humitat.

Per assegurar el correcte funcionament d’aquesta solució, és necessària la instal·lació de perfils metàl·lics en els extrems, perquè transmetin les càrregues que suporta la bigueta reforçada a la resta d’elements de l’estructura.

 

Imatge d’una bigueta reforçada amb fibra de carboni i morter de resines.

3. Substitució funcional

En els casos en que la bigueta hagi perdut la totalitat, o quasi, de la seva capacitat mecànica, la solució òptima i adequada és la substitució funcional de l’element. La substitució funcional no consisteix en substituir l’element per un de nou, sinó que es tracta d’afegir elements al ja malmès perquè reemplacin la seva funció.

Cal destacar que la substitució material, és a dir el reemplaçament per un de nou, queda descartada totalment, ja que es tracta d’una intervenció invasiva i antieconòmica, que ofereix els mateixos resultats que la substitució funcional.

Dins d’aquesta solució existeixen diferents fórmules, des de les més senzilles consistents en la col·locació d’un perfil laminat d’acer (tipus IPN o IPE) just a sota de la bigueta afectada. Fins a mecanismes més sofisticats com la instal·lació d’un perfil que simuli la forma inferior del forjat, dividit en diferents trams telescòpics, ancorat al forjat. De totes formes, en ambdós casos serà necessària la instal·lació d’elements connectors entre la bigueta i l’element resistent al que transmet les càrregues.

 

Imatge i esquema de funcionamient de la sustitució funcional d’una bigueta.

…més informació.

Per acabar, seguidament us enllacem diferents productes existents en el mercat per a la reparació de l’aluminosi.

COINTECS (http://www.cointecs.com/es/productos/sistema-c)

NOU BAU (http://www.noubau.com/patologias/1_aluminosis.html?gclid=CJ31-vG5rtMCFUEz0wodPFUIsg)

MECANOVIGA (http://www.mecanoviga.com/?gclid=CPjb8fO5rtMCFQUUGwodI2EEZg)

error: Contenido protegido !!