info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

LOE Part II: Responsabilitats i garanties

Després de publicar el primer post LOE: Part I: Agents del procés d’edificació i les seves obligacions, ara desenvolupem la segona part de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en la qual s’estableixen les responsabilitats i les garanties dels agents que intervenen en el procés d’edificació.

 


Marc normatiu_ Llei d’Ordenació de l’Edificació

La LOE, llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, es va crear amb l’objectiu prioritari de regular el procés d’edificació, el qual fins aleshores no disposava d’una normativa específica. Bàsicament aquesta norma regula els aspectes essencials del procés, estableix responsabilitats i obligacions dels agents que intervenen i determina les garanties als usuaris.


Responsabilitats _

Els agents que intervenen en el procés d’edificació tenen la RESPONSABILITAT CIVIL de respondre durant un període de temps concret enfront dels propietaris i els tercers adquirents davant determinats danys materials ocasionats a l’edifici. A continuació es defineixen els tipus de danys i els seus terminis, els quals són comptats a partir de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de la data d’esmena d’aquestes.

Durant 10 anys: Els danys materials causats per vicis o defectes que afectin la fonamentació o l’estructura i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

Durant 3 anys: Els danys materials causats per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions de l’edifici que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.

Durant 1 any: El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat.

Quan no sigui possible provar degudament el grau de culpa de cada agent en el dany ocasionat, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents intervinents davant els possibles adquirents dels danys materials en l’edifici ocasionats per vicis o defectes de construcció. Finalment, tant el director d’obra com el director de l’execució de l’obra que subscriguin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.


Garanties _

A les obres d’edificació se’ls exigeix, com a mínim, una assegurança de danys materials, una assegurança de caució o una garantia financera que cobreixi durant un període determinat uns danys concrets en correlació a les responsabilitats civils dels agents intervinents en el procés d’edificació. De manera que els terminis i els danys coberts per aquestes garanties seran els següents:

Garantia durant 1 any per a la compensació de danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat. En aquest cas el prenedor de l’assegurança serà el constructor i els assegurats el promotor i els successius adquirents. Aquesta garantia pot ser substituïda per la retenció per part del promotor al constructor d’un 5% de l’import de l’execució material de la obra.

Garantia durant 3 anys per a la compensació de danys causats per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment de els requisits d’habitabilitat. En aquest cas el prenedor de l’assegurança serà el promotor i els assegurats els successius adquirents.

Garantia durant 10 anys per a la compensació de danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. En aquest cas el prenedor de l’assegurança serà el promotor i els assegurats els successius adquirents.


En què podem ajudar-te?

A AR arquitectura legal estem especialitzats en l’elaboració d’Informes Pericials. Per això, si ets propietari o promotor d’un immoble d’obra nova amb danys materials i vols exigir responsabilitats, nosaltres elaborem Informes Pericials perquè puguis provar els danys, la seva causa i així exercir les accions legals pertinents contra els agents de l’edificació implicats.

Si necessites assessorament no dubtis en contactar amb nosaltres, trucant o enviant un mail a info@ararquitecturalegal.com explicant-nos la problemàtica en qüestió i indicant la dirección de l’immoble.

error: Contenido protegido !!